موضوعات = زبان شناسی تطبیقی
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

10.22084/rjhll.2020.20610.1991

فریبا رشیدی؛ رضا صادقی شهپر


2. چندمعنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

10.22084/rjhll.2019.19952.1970

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


3. سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-177

10.22084/rjhll.2018.15359.1789

الیناز فرمهینی فراهانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


4. مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-85

10.22084/rjhll.2017.12874.1683

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


6. تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-125

10.22084/rjhll.2016.1730

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور


7. زبان فارسی در گذر زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 181-188

10.22084/rjhll.2016.1735

الهام ایزدی


8. کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-157

10.22084/rjhll.2016.1527

معصومه احمدی؛ بیتا اکبری


9. سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-131

10.22084/rjhll.2016.1525

علی اصغر قهرمانی مقبل


10. اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی


11. هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی


12. بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی