موضوعات = زبان شناسی تطبیقی
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

فریبا رشیدی؛ رضا صادقی شهپر


2. چندمعنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان


3. سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-177

الیناز فرمهینی فراهانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


4. مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-85

سارا رضایی؛ منصوره زرکوب؛ سید محمد رضا ابن الرسول؛ عادل رفیعی


5. مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-60

سارا موسوی نسب؛ فریده حق بین


6. تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-125

اسماعیل تاج بخش؛ فاطمه مهراب پور


7. زبان فارسی در گذر زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 181-188

الهام ایزدی


8. کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-157

معصومه احمدی؛ بیتا اکبری


9. سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-131

علی اصغر قهرمانی مقبل


10. اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-74

آتوسا رستم بیک تفرشی


11. هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی


12. بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی