کلیدواژه‌ها = معین‌شدگی
افعال معین آغازی در زبان فارسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 97-109

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ بهرام خوشنودی


نمود تکمیلی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 169-191

شادی داوری