کلیدواژه‌ها = دوزبانگی و گویش گیلکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-43

محرم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه حامی دوست