کلیدواژه‌ها = گذرایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد


2. تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

فائقه شاه حسینی