کلیدواژه‌ها = زبان عربی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-236

10.22084/rjhll.2019.18909.1927

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


3. بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-134

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی