کلیدواژه‌ها = معنای سرنمونی و طرحوارة تصویری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-19

حدائق رضایی؛ شهره مختاری؛ معصومه کرمانی