کلیدواژه‌ها = معناشناسی شناختی
تعداد مقالات: 4
1. استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 85-99

10.22084/rjhll.2017.13628.1716

وجیهه فرشی؛ آزیتا افراشی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-19

حدائق رضایی؛ شهره مختاری؛ معصومه کرمانی