کلیدواژه‌ها = سیستانی
نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24698.2165

نفیسه تدین چهارطاق؛ فریبا قطره