کلیدواژه‌ها = نشانگرهای وجهی
دسته‌بندی نظام وجهیّت فارسی بر پایه‌ی دسته‌بندی پورتنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22084/rjhll.2021.24915.2173

غلامرضا مدادیان