کلیدواژه‌ها = برنامه کمینه‌گرایی
بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 153-175

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری