کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 253-270

10.22084/rjhll.2021.23660.2112

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 61-82

10.22084/rjhll.2017.13170.1696

محمدرضا پهلوان نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 75-92

10.22084/rjhll.2017.10760.1615

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر


نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 55-71

10.22084/rjhll.2017.9434.1538

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور


بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2016.1727

سجاد موسوی؛ ابراهیم بدخشان


زبان فارسی در گذر زمان

دوره 6، شماره 12، مهر 1395، صفحه 181-188

10.22084/rjhll.2016.1735

الهام ایزدی


فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی

دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 127-145

جهاندوست سبزعلیپور؛ فرزانه عبدالهی


بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی


تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 245-260

علی محمدی؛ عبدالستار نقشبندی


بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 123-134

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی


وامواژه های فارسی در دیوان بحتری

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 41-64

مریم رحمتی ترکاشوند؛ فرامرز میرزایی


انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 177-187

احسان گل احمر؛ محمد عموزاده