کلیدواژه‌ها = زمان
تعداد مقالات: 3
1. نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-157

رحمان ویسی حصار


3. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی