کلیدواژه‌ها = زبان‌های فارسی و عربی
استعارة‌ شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه‌ای زبان‌های فارسی و عربی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 177-198

10.22084/rjhll.2021.22923.2091

سمیه محمدی؛ صلاح الدین عبدی؛ محمد امین صراحی؛ مرتضی قائمی