کلیدواژه‌ها = فعل آغازی
افعال معین آغازی در زبان فارسی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 97-109

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ بهرام خوشنودی