کلیدواژه‌ها = رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترتیب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 173-197

مریم حمصیان اتفاق؛ عادل رفیعی