کلیدواژه‌ها = رده شناسی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت امری در زبان کردی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2020.20483.1988

رحمان ویسی حصار


2. ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-179

10.22084/rjhll.2017.14678.1756

پارسا بامشادی


3. رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2017.5427.1323

والی رضایی؛ مهناز آزادمنش