کلیدواژه‌ها = تطابق واژگانی
تعداد مقالات: 1
1. توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-41

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی