نویسنده = محمدرضا طوسی نصرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-237

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان


2. وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 151-163

محمدرضا طوسی نصرآبادی