نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 177-188

سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ محمد رحیمی خویگانی