نویسنده = محرم رضایتی کیشه خاله
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-114

10.22084/rjhll.2016.1524

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر


2. بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-43

محرم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه حامی دوست