نویسنده = �������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن»

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 105-123

10.22084/rjhll.2017.14008.1730

رضوان متولیان نائینی