نویسنده = حدائق رضائی
بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 129-150

الهه عطایی قهفرخی؛ حدائق رضائی


بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 7-19

حدائق رضایی؛ شهره مختاری؛ معصومه کرمانی