نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
تعداد مقالات: 2
نقش قدرت همخوانی و قوانین بهینه در بروز فرایندهای واجی در زبان‌ فارسی بر مبنای رویکرد ونمان

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 325-345

10.22084/rjhll.2021.24370.2144

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 35-53

10.22084/rjhll.2018.6452.1374

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم