نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 5
بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 253-270

10.22084/rjhll.2021.23660.2112

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 259-278

10.22084/rjhll.2018.7678.1438

صادق محمدی بلبان آباد؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی


رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی

دوره 8، شماره 15، اردیبهشت 1397، صفحه 55-67

10.22084/rjhll.2017.5427.1323

والی رضایی؛ مهناز آزادمنش


رده شناسی فضا در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 103-127

والی رضایی؛ سید حمزه موسوی


پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی