نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
مقایسۀ تحولِ تاریخیِ- تطبیقی برخی واجها و ساخت هجا در بلوچیِ سراوانی و فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 291-306

10.22084/rjhll.2021.24556.2159

شیماء جعفری دهقی؛ عباسعلی آهنگر؛ عبدالماجد سپاهیان