نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
نقش قدرت همخوانی و قوانین بهینه در بروز فرایندهای واجی در زبان‌ فارسی بر مبنای رویکرد ونمان

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 325-345

10.22084/rjhll.2021.24370.2144

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا