نویسنده = ندا موسوی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-179

ندا موسوی


2. مقایسۀ الگوی کشش واکه ای در دو خوانش متفاوت شعر عروضی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-33

ندا موسوی


3. بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-203

ندا موسوی؛ امید طبیب زاده


4. وزن شعر: یک تئوری جدید، نایجل فب (و) موریس هله، 2008

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 171-175

ندا موسوی