نویسنده = مریم سادات فیاضی
تعداد مقالات: 2
1. فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-144

10.22084/rjhll.2017.10159.1583

مریم سادات فیاضی


2. تکرار در گویش گیلکی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-159

مریم سادات فیاضی