نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 219-243

سید محمد حسینی معصوم؛ مریم سادات غیاثیان؛ بلقیس روشن؛ اشرف السادات شهیدی