نویسنده = یادگار کریمی
تعداد مقالات: 2
1. انطباق در زبان سُهی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 187-205

یادگار کریمی؛ الهام مقدم


2. ساخت کنایی در گویش دشتی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 13-36

یادگار کریمی؛ معصومه هاشمی