نویسنده = راحله ایزدی فر
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ تاتی، دکتر جهاندوست سبزعلیپور، فرهنگ ایلیا، رشت، 1390، 425 ص.

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-156

راحله ایزدی فر