نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 87-106

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید ناصر جابری اردکانی