نویسنده = �������������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 4
سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 115-131

10.22084/rjhll.2016.1525

علی اصغر قهرمانی مقبل


بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 123-134

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی


چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 87-106

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید ناصر جابری اردکانی


نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 1-7

علی اصغر قهرمانی مقبل