نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 161-200

10.22084/rjhll.2020.21734.2025

بهناز کوکبی سیوکی؛ رویا صدیق ضیابری؛ شادی داوری


قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 75-92

10.22084/rjhll.2017.10760.1615

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر


نمود تکمیلی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 169-191

شادی داوری


دستوری زدایی، موریل نورد، 2009

دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 177-182

شادی داوری


شبه وند شدگی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری