نویسنده = شادی داوری
تعداد مقالات: 5
1. قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-92

شادی داوری؛ مریم حاج محمد جعفر


3. نمود تکمیلی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 169-191

شادی داوری


4. دستوری زدایی، موریل نورد، 2009

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 177-182

شادی داوری


5. شبه وند شدگی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری