نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 3
وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 133-145

10.22084/rjhll.2016.1543

نازنین طباطبایی


تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 33-63

علیرضا خرمایی؛ نازنین طباطبایی