نویسنده = نازنین طباطبایی
تعداد مقالات: 3
1. کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-97

10.22084/rjhll.2017.9344.1532

نازنین طباطبایی؛ گلناز مدرسی قوامی


2. وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-145

10.22084/rjhll.2016.1543

نازنین طباطبایی


3. تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 33-63

علیرضا خرمایی؛ نازنین طباطبایی