نویسنده = محمد راسخ مهند
تعداد مقالات: 7
1. وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 79-99

10.22084/rjhll.2020.21893.2038

محمد راسخ مهند


2. توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-41

10.22084/rjhll.2017.9351.1533

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


3. تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد


4. پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-95

محمد راسخ مهند


5. ساخت‌گرایی یا نقش‌گرایی؟ درآمدی بر مجادله لازار و گیون

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 277-282

محمد راسخ مهند


6. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی


7. گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-32

محمد راسخ مهند