نویسنده = محمد نصیری
تعداد مقالات: 1
1. پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-141

شکوفه دشتبانی؛ محرم منصوری زاده؛ محمد نصیری