نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا

دوره 4، شماره 8، بهمن 1393، صفحه 121-141

شکوفه دشتبانی؛ محرم منصوری زاده؛ محمد نصیری