نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 7
کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، آبان 1398، صفحه 207-224

10.22084/rjhll.2019.19500.1949

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر


رده شناسی زبان های ایرانی، دکتر محمد دبیرمقدم

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 283-294

راحله ایزدی فر


خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 115-129

راحله ایزدی فر