نویسنده = راحله ایزدی فر
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

مهرانگیز وهابیان؛ راحله ایزدی فر


2. بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-166

راحله ایزدی فر


5. رده شناسی زبان های ایرانی، دکتر محمد دبیرمقدم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 283-294

راحله ایزدی فر


7. خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-129

راحله ایزدی فر