نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی ‌چند‌معنایی واژگان قرآن‌کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 199-223

10.22084/rjhll.2019.19952.1970

علی اصغر امدادی؛ ابراهیم بدخشان؛ مسعود دهقان