نویسنده = رحمان ویسی حصار
ساخت امری در زبان کردی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 111-133

10.22084/rjhll.2020.20483.1988

رحمان ویسی حصار


پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 89-104

رحمان ویسی حصار؛ منوچهر توانگر؛ والی رضایی