نویسنده = محمد دبیرمقدم
تعداد مقالات: 4
1. نمود استمراری در گویش بابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.22084/rjhll.2018.17051.1857

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم؛ گلناز مدرسی قوامی


3. نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

10.22084/rjhll.2018.15403.1790

علیرضا فیروزی؛ محمد دبیرمقدم


4. حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22084/rjhll.2017.13934.1724

محمد دبیر مقدم؛ زهره سادات ناصری