نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 97-114

10.22084/rjhll.2016.1524

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر