نویسنده = بهروز محمودی بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399

معصومه مهرابی؛ بهروز محمودی بختیاری


2. ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-237

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان