نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 105-121

پریا رزمدیده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا