نویسنده = الهام ایزدی
تعداد مقالات: 2
1. میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-134

الهام ایزدی؛ مهرداد مشکین فام


2. زبان فارسی در گذر زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 181-188

الهام ایزدی