نویسنده = پریسا کیانی
تعداد مقالات: 2
1. توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-41

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


2. وزن اشعار عامیانه همدانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 177-186

مائده السادات میرطلائی؛ پریسا کیانی